WIL JIJ DAT DE MASSALE DESTRUCTIE VAN ONZE PLANEET STOPT?

DOE DAN MEE EN WORD OFFICIEEL ERKEND AARDEBESCHERMER.

Als Aardebeschermer bescherm je de wereld tegen de massale beschadiging,
vernietiging of verlies van ecosystemen; oftewel: Ecocide.

Verhaal

Definitie van Ecocide

Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied, hetzij door menselijk toedoen of door andere redenen, en wel in een zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden.

Voorbeelden van Ecocide

Teerzandwinning, schaliegaswinning (fracking), olielekken (denk aan de Niger Delta en de ramp van BP in de Golf van Mexico), grootschalige ontbossing van de Amazone en het Indonesisch regenwoud, het leegvissen van de zeeën, de ramp met de Fukushima kernreactor, het dumpen van chemisch afval, GMO’s en menselijk veroorzaakte klimaatverandering. Maar denk ook aan zaken die dichter bij huis liggen zoals het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de bio-industrie en de Groningse gaswinning.

Wanneer is er sprake van Ecocide?

Of er daadwerkelijk sprake is van ecocide in een bepaald gebied, wordt er getoetst aan de hand van de grootte, de duur en de impact. Het voldoen aan één van de 3 criteria is al voldoende om ecocide vast te stellen. Uiteindelijk is het aan de rechter om daar een oordeel over te vellen. Belangrijk is daarvoor, dat ecocide wel eerst een misdaad wordt. En daar kun jij bij helpen!

Omdat het kan

Het Internationaal Strafhof vervolgt op dit moment vier internationale misdaden: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. Het is belangrijk dat ecocide als vijfde internationale misdaad wordt toegevoegd zodat het strafbaar wordt om onze planeet massale schade toe te brengen. Want laten we eerlijk zijn, ecocide vindt op dit moment op grote schaal plaats, simpelweg, omdat het kan.

Hoe kan deze wet er komen?

  1. Je wordt officieel erkend Aardebeschermer. Met een kleine eenmalige bijdrage van minimaal 5 euro kan dat al.
  2. Met jouw bijdrage zorg jij ervoor dat de landen die deze wet graag ingevoerd zouden willen zien een voorstel tot wijziging van de huidige wetgeving kunnen indienen.
  3. Zodra het voorstel tot wijziging van de huidige wetgeving is ingediend, kunnen alle 124 landen die lid zijn van het Internationaal Strafhof in Den Haag voor deze wet intekenen. Zodra twee derde van alle lidstaten hebben getekend voor deze wet, zal de nieuwe wet van kracht gaan. Er is geen veto, geen tijdslimiet en alle landen (hoe klein ook) hebben een gelijke stem.

What’s in it for me?

Door mee te doen met de Ik ben Aardebeschermer campagne, ondersteun je niet alleen de realisatie van het doel om ecocide tot een internationale misdaad te maken, maar je ondertekent tegelijk een Trust Fund document wat jou een wettelijk erkende Aardebeschermer maakt. Daarmee krijg je -mocht dat nodig zijn- aanvullende juridische verdediging in een rechtbank als een gewetens beschermer. Dit document wordt opgeslagen op de blockchain en naar jou toegestuurd.

Het gebruik van het recht om grenzen te stellen

Ecocide wetgeving is meer dan alleen een innovatieve juridische kwestie. Het is vooral ook een morele en ethische kwestie waarbij wij de rechten van de Aarde en al haar ecosystemen erkennen. Het recht biedt handvatten waarbij wij heel duidelijk een grens kunnen stellen aan hoe wij met de Aarde omgaan. Steeds meer mensen en organisaties beginnen dat in te zien. Het is ook niet voor niets dat klimaatzaken nu zo aan de orde van de dag zijn.

Het verschil met de huidige klimaatzaken

De klimaatzaken die zich nu afspelen, spelen zich af op het civielrechtelijke gebied. Het zijn de burgers die moeten aantonen dat de betreffende tegenpartij onjuist handelt. Ecocide wetgeving betreft het strafrechtelijke gebied. Het gaat erom dat de overheid erkent dat het plegen van ecocide een misdaad is. Als dat het geval is, dan kan er strafrechtelijk worden gehandeld. Vergelijkbaar met een politieoptreden bij een gijzeling bijvoorbeeld.

Doorbreken van vicieuze cirkel

Ecocide gaat nog verder dan ecocide ‘alleen’. Want als je een bepaald gebied vernietigt, creëer je armoede. En als je armoede creëert, creëer je competitie om grondstoffen. Competitie om grondstoffen leidt tot conflict en conflict leidt tot oorlog. Oorlog leidt uiteindelijk weer tot meer vernietiging van de natuur, waarmee je weer meer armoede creëert etc. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Syrië waar klimaatverandering een rol in speelde. Een vicieuze cirkel dus. D.m.v. ecocide wetgeving kunnen we deze vicieuze cirkel stoppen en bijdragen aan het creëren van wereldvrede. Het grondbeginsel van het Statuut van Rome waarin de bovengenoemde vier Internationale misdaden zijn opgenomen, is dan ook het opnemen van misdaden tegen de vrede.

No time to waste….

Drastische omstandigheden vragen om drastische maatregelen. Op dit moment kampen wij met onbeschrijflijke grote klimaatproblemen. Ieder jaar worden voorgaande jaren records verbroken met steeds hogere gemeten temperaturen. Dat is zeer zorgwekkend is als je kijkt naar de gevolgen hiervan. We hebben te maken met een stijgende zeespiegel, overstromingen, tsunamies, orkanen, aardbevingen, extreme droogte en daaruit voortvloeiend steeds meer klimaatvluchtelingen. We komen niet meer weg met te denken dat alles wat we moeten doen om milieuproblemen tegen te gaan is het beter reguleren van het uitbuiten van de natuur. We hebben de juiste wetgeving nodig, waarbij we duidelijk stellen waar de grenzen van de Aarde liggen. En snel!

Ambassadeurs

"We noemen onze planeet Aarde, maar feitelijk zouden we het “Planet Ocean” moeten noemen. Ruim 70 % van het aardoppervlak bestaat immers uit oceaan/zee. Zelf heb ik in 30 jaar als duiker de schitterende onderwaterwereld keihard achteruit zien gaan als gevolg van menselijk handelen. Het is letterlijk van levensbelang dat we een gezonde oceaan hebben. De organisatie die ik 10 jaar geleden heb opgericht, de Sea First Foundation – www.seafirst.nl – steunt het initiatief van Ik Ben Aardebeschermer (Mission Lifeforce) van harte. Ecocide wetgeving zal de oceaan beschermen tegen alle schade en vernietiging door de mens."

Dos Winkel

Oceaanbeschermer

“Door de jaren heen zijn bedrijven machtiger geworden dan de overheid. De overheid treedt niet op tegen grote vervuilende bedrijven omdat ze die bedrijven niet wil verliezen. Het is onacceptabel dat daardoor de leefbaarheid van de planeet in gevaar wordt gebracht. Door op wereldwijde schaal de verwoesting van de natuur te verbieden - zoals met ecocide wetgeving - wordt de overheid eindelijk verplicht om op te treden. Bedrijven kunnen dan op internationaal niveau verplicht worden hun bedrijfsvoering aan te passen. Dat is in het belang van ons allemaal - daarom ben ik ervan overtuigd dat wij als burgers moeten opstaan en actief deze wetgeving moeten afdwingen. Er staat veel op het spel - steun daarom met mij internationale ecocide wetgeving!"
Liset Meddens

Directeur, Fossielvrij NL

"Als advocaat en vader pleit ik voor wetten die onze planeet, onze kinderen en onze toekomstige generaties effectief beschermen. Het erkennen van het mensenrecht op een gezond milieu en ecocidewet op mondiaal niveau, zal zeker helpen. We hebben maar één planeet en de tijd raakt op. Ecocide zal ons strafrechtsysteem verbeteren. Doe mee, stap aan boord: word een officieel erkend Aardebeschermer!"

Jan van de Venis

Directeur, Just Law

"Ik steun dit initiatief met hart en ziel. Het is moreel onacceptabel dat de mens de natuur zo intensief exploiteert dat hierdoor de leefomstandigheden op Aarde dramatisch veranderen en de biotoop van de mens zelf en van andere levensvormen verslechtert, kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Toekomstige generaties zullen met de gevolgen hiervan nog meer geconfronteerd worden dan de huidige generatie. Het is daarom van groot belang dat de mens zichzelf aanzienlijke ecologische beperkingen oplegt. Die dienen gericht te zijn op het reduceren van het gebruik van ruimte, grondstoffen, energie, planten en dieren. De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.."

Lammert van Raan

Tweede-Kamerlid, Partij voor de Dieren

"Wij mensen hebben prachtige wetten, normen en waarden, ethische grenzen en een grondwet opgesteld. We hebben een systeem gecreëerd dat zou moeten gaan over over veiligheid, welvaart en vrede. Echter blijkt dit systeem beperkt en kortzichtig. Het is een illusie waarmee de onzichtbare destructie in stand wordt gehouden. We trekken grenzen op waar het ons uitkomt om vervolgens achter de schermen gruwelijke misdaden te plegen. Als je als activist opkomt voor bomen, dieren, planten en leven kun je daarvoor worden opgepakt en word je extremist genoemd. We moet allemaal vooral maar normaal doen. Ja, dat normaal. Dat is ons probleem. Ik vind het namelijk niet normaal wat we de aarde en haar inwoners aandoen en daarom spreek ik mijzelf hierover uit en zeg ik NEE tegen destructie, vervuiling en het martelen en doden van onze mede schepselen en zeg ik JA tegen deze beweging en roep ik mijzelf uit tot Aarde Beschermer. Doe je ook mee? Het tij kunnen we niet alleen keren, daar ben JIJ voor nodig! Laten we de wetten aanpassen, leren samenwerken met moeder aarde, met compassie omgaan met al dat leeft en hopen dat de mens nog een tijdje op deze planeet mag meedraaien."

Lisette Kreischer

Auteur | Plant Activist

"Het heelal duldt nergens levende natuur, behalve op het oppervlak van de aarde: een dun laagje dat bestaat uit leven dragend water, een vruchtbare bodem die in miljoenen jaren is gevormd en een atmosfeer die ons beschermt en van zuurstof voorziet. Dus ben ik aardebeschermer, beschermer van biodiversiteit; die maakt dat het levende systeem van de natuur zo flexibel is dat het zich nog kan aanpassen aan het wanbeheer door de mens. Van blauwe vinvis tot plankton, van olifant tot bacterie, van 100 m hoge sequoia's tot het nietigste mos zijn alle soorten samen en in samenhang onze levensverzekering. Daarom moeten we met alle mogelijkheden werken aan herstel van onze ecosystemen: in tuin, stad, land, op alle continenten, in de zeeën en oceanen." Ted van den Bergh

Directeur, Stichting Triodos Foundation

"De voortgaande aantasting, soms zelfs vernietiging, van ecosystemen door onze huidige manier van leven, van produceren en consumeren, leidt tot een groeiend bewustzijn dat we de Aarde en al wat er op leeft beter moeten beschermen. Dat bewustzijn behoeft dringend vertaling in ons rechtssysteem, zowel via wetgeving als door jurisprudentie. Het recht heeft een cruciale rol te spelen om een einde te maken aan de ecocide die nu in feite op grote schaal plaatsvindt."
Herman Wijffels

Emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering

"De Aarde is prachtig! Dat willen we toch zo houden? Als (westerse) mens moeten we opnieuw leren inzien dat we niet het middelpunt zijn waar alles om draait, maar dat we onderdeel uitmaken van een natuurlijk ecosysteem. Laten we daarom ons oude - antropocentrische - denken loslaten, de verbinding met onze planeet en alles wat daarop leeft hervinden en vervolgens herstellen of beschermen waar we ons verbonden mee voelen."

Tom van de Beek

Directeur, The Tipping Point

Ik ben Aardebeschermer omdat dit gaat over mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid en Footprint Justice, voor de huidige en toekomstige generaties op onze planeet Aarde. Want ieder heeft recht op een gezonde leefomgeving en een eerlijk deel van de mondiale hulpbronnen, ofwel een Fair Earth Share, maar wel binnen de duurzame gebruiksruimte van onze Aarde, de Planetary Bounderies."
Jan Juffermans

Footprint-activist, lezinggever en publicist (voorheen De Kleine Aarde)

"Aardebeschermer is voor mij geen symbolische rol. De komende tien jaar zijn cruciaal voor het maken van een omslag naar een andere relatie tussen mens en de Aarde. We zullen elke dag een stap moeten zetten. Het is aan onze generatie om een complete Turn te maken."
Merlijn Twaalfhoven

Componist

No time to waste…

Contact

Ik Ben Aardebeschermer is onderdeel van: Mission Life Force 

9 + 6 =